• Logo
  • 868686 63 85
  • IN     
  •      
  • OUT     
No
No


slider

महाराष्ट्रात मुद्रांक शुल्क परतावा प्रक्रिया

महाराष्ट्रात मुद्रांक शुल्क परतावा प्रक्रिया

       सर्व मालमत्ता व्यवहारांसाठी, खरेदीदारास मुद्रांक शुल्काची काही रक्कम भरावी लागते. कराराच्या नोंदणीसाठी तुम्हाला नोंदणी शुल्क देखील द्यावे लागेल. मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क देय आहेत आणि ते संबंधित राज्य सरकार निर्धारित करतात. दस्तऐवजाच्या अंमलबजावणीपूर्वी आपण मुद्रांक शुल्क भरणे आवश्यक आहे. म्हणूनच परतावा कायदे मुद्रांक शुल्काबाबत देखील राज्य दरवर्षी बदलतात.


PropReader.com
Visit Us https://propreader.com/

⦁ परतावा अर्ज अनरजीस्टेर्ड साठीचे कागदपत्रे :-

1)       मुळ अर्ज

2)        ऑनलाइन टोकन

3)       ई- चलन

4)        प्रतिज्ञापत्र(नोटरी केलेले)

5)       जबाब

6)        कॅन्सल्ड चेक( राष्ट्रीयकृत बँक)

7)        मसुदा

8)       इतर कागदपत्रे

⦁ परतावा अर्ज रजीस्टेर्ड डॉक्युमेंट साठी लागणारी कागदपत्रे :-

1)       मुळ अर्ज

2)        ऑनलाइन टोकन

3)       ई- चलन

4)        प्रतिज्ञापत्र(नोटरी केलेले)

5)       जबाब

6)        कॅन्सल्ड चेक( राष्ट्रीयकृत बँक)

7)       ओरीजिनल करारनामा

8)        ओरीजिनल/ सर्टिफाईड रद्दलेख

9)      पाच लाखाच्या वरील रकमेसाठी एक मुळ प्रत तीन झेरॉक्स प्रती

10)        वीस लाखाच्या वरील रकमेसाठी एक मुळ प्रत तीन झेरॉक्स प्रती

11)       इतर कागदपत्रे


GoBringerTechnologies.com
Visit Us https://www.gobringertechnologies.com/

मुद्रांक शुल्क परतव्यासाठी खालीलप्रमाणे कागदपत्रे सादर करावीत :-

1. राष्ट्रीयकृत बँक धनादेश

2. ऑन लाईन रिफंड कोड ची पावती(ऑनलाइन टोकन)

3. विहीत नमुन्यात अर्ज(5/- कोर्ट फी लावलेला)

4. जबाब

5. प्रतिज्ञापत्र(नोटरी केलेले)

6. समत्ती पत्र

7. रीसीप्ट(receipt)

8. A-1, A-2 फॉर्म

9. अर्जदाराचे ओळखपत्र

10. ग्रास चलन/ फ्रकिंग/ स्टॅम्प पेपर/ई-स्टॅम्प

11. सक्सेसफुल रिपोर्ट

12.मुळ नोंदणीकृत करारनामा, सूची दोन सामील

13. रद्दलेखाची सत्य प्रत, सूची दोन सामील

14. सस्थेच्या/कंपणीच्या नावे अर्ज असेल तर

     i. रिजोलेशन डिड

     ii. अधिकार पत्र

     iii. नाहरकत प्रमाणपत्र

     iv. सस्थेच्या/कंपणीचे पॅन कार्ड

15.फ्रकिंग असेल तर

     i. फ्रकिंग विक्रतांचे प्रमाणपत्र

     ii. हायपरलिंक रीपोर्ट

     iii. इंक

     iv. चलन

     v. रोकडवहीची सत्यप्रत

16. स्टॅम्प पेपर असतील तर

     i. मुद्रांक विक्रेता यांचे प्रमाणपत्र

     ii. चलन

     iii. रोकडवहीची सत्यप्रत

17. ई- स्टॅम्प असेल तर

     i.स्टॅम्प होल्डींग कॉर्पोरेशन चे कागदपत्र

     ii. चलन

18. नोंदणी फी व मुद्रांक शुल्क एकत्र भरले असल्यास दोन्हीसाठी वेगळे वेगळे अर्ज दाखल करावेत. मुळ चलनाची झेरॉक्स प्रत नोंदणी फी अर्जासोबत सादर करावी.

19. जबाबासाठी अर्जदाराने स्व : ता कार्यालयात येउन समक्ष जबाब नोंदवावा

20. परतावा अर्ज कधी करावा.

     i. मुद्रांक खरेदी केल्यापासुन सहा महिण्याच्या आत(एक दिवस अगोदर)

21. नोंदणी कृत करारनाम्या मध्ये मालमतेचाताबा घेण्यापूर्वी रद्दलेख केला असेल तरच परताव्यासाठी अर्ज करता येईल.

22. . परतावा अर्ज दाखल करण्यासाठी मुख्यत्यारपत्र असेल तर परतावा मागणी सदर्भ त्या मध्ये नामुद असावा.

23. अर्जदाराच्या खात्यावर र्टग्स करण्यासाठी राष्ट्रीयकृत बँक कॅन्सल धनादेश सोबत सादर करावा ज्या मध्ये IFC CODE............BANK ACCOUNT NO..............NAME......... या बाबींचा समाविष्ट असाव्यात.(NRI खात्याचा धनादेश नसेल तर पासबूक ची झेरॉक्स किंवा बँक स्टेटमेंट.

24. मुद्रांक कशासाठी खरेदी केला या बाबत सबळ पुरावा प्रकरणा सोबत सादर करावा.

25. परतावा मागणी अर्ज सादर करताना खालील प्रती मध्ये सादर करावा.

     i. परतावा मागणी रक्कम पाच लाखा पेक्षा कमी असेल तर

        a) वापर न केलेल्या मुद्रांक बाबत- एक मुळ प्रत

        b) मुद्रांक वापरला असेल तर- मुळ प्रत+ दोन झेरॉक्स प्रत.

     ii. परतावा मागणी रक्कम पाच लाखा पेक्षा जास्त असेल तर

        a) वापर न केलेल्या मुद्रांक बाबत- एक मुळ प्रत + दोन झेरॉक्स प्रत.

        b) मुद्रांक वापरला असेल तर- मुळ प्रत+ दोन झेरॉक्स प्रत.

     iii. परतावा मागणी रक्कम वीस लाखा पेक्षा जास्त असेल तर

        a) वापर न केलेल्या मुद्रांक बाबत- एक मुळ प्रत + तीन झेरॉक्स प्रत.

        b) मुद्रांक वापरला असेल तर- मुळ प्रत+ तीन झेरॉक्स प्रत


helloregistration.com
Visit Us https://www.helloregistration.com/सुरक्षित मालमत्ता कशी शोधावी

मालमत्ता सुरक्षित आहे की नाही हे शोधू इच्छित आहे .. कसे ?? येथे शोधा

पुढे वाचा

आपली मूळ कागदपत्रे जाणून घ्या

आपले कागदपत्रे मूळ आहेत की बनावट आहेत हे तपासण्यात आम्ही आपल्याला मदत करतो

पुढे वाचा

आपल्या मालमत्तेचे मूल्यांकन

आम्ही आपल्या मालमत्तेचे एकूण मूल्यांकन मोजण्यात मदत करतो

पुढे वाचा

75000

+

Clients

9

+

Year Experience

18000

+

Regular Clients

365

Days

Online Status Update

ब्लॉग

खाली काही मालमत्ता संबंधित ब्लॉग्ज दिले आहेत..ते पाहा ...

View More Blogs

आम्हाला का निवडा